Περιοχή 1


έκταση
1,801.7 τετρ.χλμ


τοποθεσία

χάρτης


κοντά στο αεροδρόμιο Κέρκυρας

κοντά στα λιμάνια Κέρκυρας και Ηγουμενίτσας


Offshore 2D
(reprocessed)
1,396 Km


Offshore 2012 2D
200 Km


East Ericoussa-1


στρωματογραφία

στρωματογραφική στήλη

Η περιοχή ανήκει στις λεκάνες Ιονίου και Προ-Απούλιας. Τοπικά περιλαμβάνει τμήματα της Απούλιας πλατφόρμας.
Μισθωτής

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (Αιτών)


Η περιοχή

Το δυτικό τμήμα της Περιοχής 1, το οποίο ανήκει στην προ-Απούλια ζώνη, καλύπτεται από ένα δίκτυο σεισμικών δεδομένων αρχείου και τμήμα της κάλυψης των πρόσφατων σεισμικών γραμμών της PGS, των οποίων το συνολικό μήκος είναι περίπου 125 χιλιόμετρα. Το ανατολικό κομμάτι ανήκει στην Ιόνια ζώνη και καλύπτεται από ένα πυκνό δίκτυο διδιάστατων σεισμικών γραμμών, οι οποίες προσκτήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ’80 και ανήκουν σε διαφορετικές καμπάνιες με διαφορετικές παραμέτρους καταγραφής και επεξεργασίας σε διαφορετικά στάδια.
Κάποια σεισμικά δεδομένα αρχείου (περίπου 2000 χιλιόμετρα) συλλέχθηκαν το 1979-1980, χρησιμοποιώντας Maxipulse ως πηγή ενέργειας, το οποίο παρέχει υψηλής συχνότητας δεδομένα στα ρηχά τμήματα, ωστόσο η ενέργεια δεν μπορεί να φτάσει τους βαθύτερους ορίζοντες. Περίπου 1000 χιλιόμετρα σεισμικών γραμμών καταγράφηκαν το 1982 χρησιμοποιώντας Airgun ως πηγή ενέργειας, το οποίο παρέχει ένα πιο στενό φάσμα συχνοτήτων, αλλά καλύτερη διείσδυση στους βαθύτερους σχηματισμούς.